اعضای هیات علمی

نوراله قیصری

نوراله قیصری،

استادیار
  • عضو گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112375
اتاق : 364
صفحه رخ نما

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.