اعضای هیات علمی

نوراله قیصری

نوراله قیصری،

استادیار
  • عضو گروه پژوهشی فرهنگی و اجتماعی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112375
اتاق : 364
صفحه رخ نما

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.