اعضای هیات علمی

نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق بین الملل خصوصی 2105049 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (15:00 - 17:00) ترم دوم 1398
حقوق بین الملل خصوصی 2105049 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/26 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
نمایش 2 نتیجه