اعضای هیات علمی

عباس مصلی نژاد

عباس مصلی نژاد،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112372
اتاق : 419
صفحه رخ نما
Scopus
  • 39 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 80 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۹

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال