اعضای هیات علمی

مجتبی اشراقی آرانی

مجتبی اشراقی آرانی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112361
اتاق : 350
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی