اعضای هیات علمی

نادر میرزاده کوهشاهی

نادر میرزاده کوهشاهی،

استادیار
  • ، عضو کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته ((حقوق عمومی))
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112416
اتاق : 431
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 29 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.