اعضای هیات علمی

سیدباقر میرعباسی

سیدباقر میرعباسی،(بازنشسته)

استاد
  • ، مدیر گروه حقوق عمومی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : -
صفحه رخ نما

پایان نامه ها و رساله ها