اعضای هیات علمی

مهرنوش ابوذری

مهرنوش ابوذری،

استادیار
  • همکاری در همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری در کشورهای اسلامی
  • مدیر گروه حقوق سازمان جهاد دانشگاهی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : دفتر جزا وجرم شناسی
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.