اعضای هیات علمی

محمدحسن حبیبی

محمدحسن حبیبی،(بازنشسته)

مربی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال