اعضای هیات علمی

مهدی پیری دمق

مهدی پیری دمق،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112330
اتاق : 352
صفحه رخ نما

 

کارشناسی حقوق قضایی دانشکده حقوق دانشگاه تهران    1386-1382

کارشناسی ارشد حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی 1386-1388

دکتری حقوق بین الملل انرژی دانشکده حقوق دانشگاه ماستریخت هلند  1390-1394

اخذ مدرک پژوهشگر حقوق از موسسه اروپایی    2012-2014 Ius Commune research school 

شرکت در دوره اموزشی تحلیل اقتصادی حقوق دانشگاه ماستریخت

Scopus
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 6 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال