اعضای هیات علمی

محمد آشوری

محمد آشوری،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال