اعضای هیات علمی

محسن برهانی

محسن برهانی،

استادیار
  • معاون گروه حقوق جزا و جرم شناسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112301
اتاق : 251
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 4 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال