اعضای هیات علمی

محمدجواد جاوید

محمدجواد جاوید،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112356
اتاق : 344
صفحه رخ نما

 

 

Google Scholar
  • 46 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال