اعضای هیات علمی

حسن محسنی

حسن محسنی،

دانشیار
 • نمایندۀ موسسه حقوق تطبیقی در شورای آموزش های آزاد
 • مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • نمایندۀ گروه حقوق خصوصی در شورای آموزش های آزاد
 • نمایندۀ گروه حقوق خصوصی و اسلامی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
 • مدیر کل امور حقوقی
 • کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی
 • عضو علی البدل هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112332
اتاق : 357
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 18 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال