اعضای هیات علمی

حسن محسنی

حسن محسنی،

دانشیار
  • ، نمایندۀ موسسه حقوق تطبیقی در شورای آموزش های آزاد
  • ، مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • ، نمایندۀ گروه حقوق خصوصی در شورای آموزش های آزاد
  • ، نمایندۀ گروه حقوق خصوصی و اسلامی در کمیته ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران
  • ، مدیر کل امور حقوقی
  • ، کمیته پیشگیری و مقابله با تخلفات و جرایم علمی
  • ، عضو علی البدل هیات تجدیدنظر انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق خصوصی
شماره تماس : 61112332
اتاق : 357
صفحه رخ نما

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال