اعضای هیات علمی

حمید احمدی

حمید احمدی،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112411
اتاق : 409
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 273 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال