اعضای هیات علمی

حبیب اله فاضلی

حبیب اله فاضلی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : 61112375
اتاق : 364
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 6 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی- اندیشه سیاسی

1386 ← 1389

M.S ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1383 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1379 ← 1382

فعالیت های علمی