اعضای هیات علمی

فردین قریشی

فردین قریشی،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112348
اتاق : 345
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۶

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال