اعضای هیات علمی

فردین قریشی

فردین قریشی،

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112348
اتاق : 345
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۶

شبکه همکاری

پروفایل ها
غیر هیئت علمی
نمایش تعداد مشارکت بر روی خط

برای نمایش جزئیات همکاری بر روی خطوط دیاگرام کلیک نمایید.

برای نمایش اطلاعات مربوط به محتوا بر روی آیکون ها کلیک نمایید.