اعضای هیات علمی

فیروز محمودی جانکی

فیروز محمودی جانکی،

دانشیار
  • رئیس مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 0216112301
اتاق : 251
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 47 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

پایان نامه ها و رساله ها