اعضای هیات علمی

قاسم افتخاری

قاسم افتخاری،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی | روابط بین الملل
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال