اعضای هیات علمی

غلامحسین الهام

غلامحسین الهام،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112328
اتاق : 362
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1389←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، حقوق جزا

1371 ← 1375

M.Sc ، تربیت مدرس ، حقوق جزا

1365 ← 1369

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1361 ← 1365

فعالیت های علمی