اعضای هیات علمی

عبدالرحیم ذاکرحسین

عبدالرحیم ذاکرحسین،(مرحوم)

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پایان نامه ها و رساله ها