اعضای هیات علمی

فیروز اصلانی

فیروز اصلانی،

دانشیار
  • ، عضو کمیته حقوق وابسته به دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی
  • ، نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران در کارگروه صلاحیت علمی گروه حقوق عمومی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112541
اتاق : 354
صفحه رخ نما

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.