اعضای هیات علمی

عارف برخورداری

عارف برخورداری،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
صفحه رخ نما