اعضای هیات علمی

عارف برخورداری

عارف برخورداری،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما