اعضای هیات علمی

آرش رئیسی نژاد

آرش رئیسی نژاد،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112392
اتاق : 420
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود
Google Scholar
  • 19 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه بین المللی فلوریدا ، روابط بین الملل

1391 ← 1396

M.Sc ، دانشگاه بین المللی فلوریدا ، روابط بین الملل

1389 ← 1391

M.Sc ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1386 ← 1389

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی شیمی

1381 ← 1386

فعالیت های علمی