اعضای هیات علمی

آرش رئیسی نژاد

آرش رئیسی نژاد،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
روابط بین الملل
شماره تماس : 61112392
اتاق : 420
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی