اعضای هیات علمی

علی خالقی

علی خالقی،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : 61112374
اتاق : 427
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 53 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال