اعضای هیات علمی

اکبر ولی زاده

اکبر ولی زاده،

استادیار
  • چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده ای
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112690
اتاق : 428
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 17 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۱

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال