اعضای هیات علمی

علی رضا ذاکر اصفهانی

علی رضا ذاکر اصفهانی،

استادیار
  • شورای فرهنگ عمومی
  • رییس شورای اموزش و پرورش
  • عضو اصلی هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی
  • رییس انجمن اثار و مفاخر فرهنگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
صفحه رخ نما