اعضای هیات علمی

همایون الهی

همایون الهی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
علوم سیاسی
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی