اعضای هیات علمی

ابوالقاسم گرجی

ابوالقاسم گرجی،(بازنشسته)

استاد
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق جزا و جرم شناسی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما