اعضای هیات علمی

آریا برزن محمدی قلعه تکی

آریا برزن محمدی قلعه تکی،

استادیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
اتاق : 420
صفحه رخ نما
فایل رزومه :   دانلود

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی