دروس ارائه شده

« بازگشت

متون پیشرفته حقوقی (به زبان انگلیسی با فرانسه)

نام درس متون پیشرفته حقوقی (به زبان انگلیسی با فرانسه)
کد درس 2103141
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز