دروس ارائه شده

« بازگشت

مهندسی مالی و مدیریت ریسک

نام درس مهندسی مالی و مدیریت ریسک
کد درس 2105329
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز