دروس ارائه شده

نمایش 21 - 40 از 3,540 نتیجه
از 177
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
بررسی تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران 2103136 2 دکتری حقوق عمومی 03 فیروز اصلانی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/25 (15:00 - 17:00)
فقه استدلالی 1 2104121 2 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 04 سیدمحمد حسینی هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/03 (13:00 - 15:00)
سیاست مقایسه ای کاربردی 2101140 2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 01 مجید وحید هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/04 (10:00 - 12:00)
جامعه شناسی سیاسی کاربردی 2101106 2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 01 سجاد ستاری هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/28 (08:00 - 10:00)
فقه استدلالی نفت و گاز 2103181 3 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 03 احمد مومنی راد | هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1400/11/06 (15:00 - 17:00)
فقه استدلالی 1 2105130 2 دکتری حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 محسن صفری هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/27 (15:00 - 17:00)
کلیات حقوق اساسی 2101135 2 کارشناسی حقوق عمومی 04 کیومرث اشتریان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/03 (08:00 - 10:00)
مبانی جامعه شناسی 2101411 2 کارشناسی حقوق عمومی 02 سجاد ستاری هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (08:00 - 10:00)
حقوق تجارت 4 (ورشکستگی) 2104159 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 03 جعفر نوری یوشانلوئی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/06 (08:00 - 10:00)
حقوق تجارت 4 (ورشکستگی) 2104159 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 سید محمد طباطبائی نژاد هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/06 (08:00 - 10:00)
حقوق جزای اختصاصی اطفال و نوجوانان 2104141 2 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 07 عباس شیری ورنامخواستی هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/06 (13:00 - 15:00)
حقوق مدنی 1 2105193 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 05 محمود کاظمی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00)
حقوق مدنی 3 (کلیات قراردادها) 2105104 3 کارشناسی حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 03 علی اسلامی پناه هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/28 (10:00 - 12:00)
حقوق مدنی 6 (عقود معین قسمت الف) 2105201 3 کارشناسی حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 03 محسن صفری هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/25 (13:00 - 15:00)
حقوق مسئولیت مدنی 2103175 2 کارشناسی ارشد حقوق عمومی 03 مهدی پیری هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1400/11/05 (10:00 - 12:00)
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 کارشناسی حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 01 فریدون نهرینی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/04 (13:00 - 15:00)
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 کارشناسی حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 03 حسن محسنی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/04 (13:00 - 15:00)
آیین دادرسی مدنی 2 2105023 2 کارشناسی حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 01 فریدون نهرینی هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/04 (13:00 - 15:00)
مسئولیت مدنی 2105165 2 کارشناسی ارشد حقوق خصوصیPrivate and Islamic Law 07 محمود کاظمی هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00)
حقوق مدنی 1 (اشخاص و حمایت از محجورین) 2104140 2 کارشناسی حقوق جزا و جرم شناسی 01 محمود کاظمی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/03 (13:00 - 15:00)
نمایش 21 - 40 از 3,540 نتیجه
از 177