« بازگشت

کتابخانه

کتابخانه


عضویت کتابخانه دانشکده در انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

1393/2/1

 

کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، به عنوان عضو حقوق انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، پذیرفته شد.