« بازگشت

انتشار نشریه شماره 45 تازه های کتابخانه

انتشار نشریه شماره 45 تازه های کتابخانه


انتشار نشریه شماره 45 تازه های کتابخانه

»»»»انتشارنشریه شماره 45 تازه های کتابخانه

نشریه  تازه ها، نشریه کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی است که شماره 45 آن  در بر دارنده فهرست آخرین کتاب ها، نشریات و  پایان نامه هایی است که  در ماه های تیر، مرداد و شهریور وارد مخزن کتابخانه شده است. همچنین کتاب های دارای بیشترین متقاضی و افرادی که بیشترین کتاب را در این مدت امانت گرفته اند بخش دیگری از مطالب این نشریه را تشکیل می دهد.