اعضای هیات علمی

نمایش 151 - 163 از 163 نتیجه
از 4
 
علی اشرف نظری

علی اشرف نظری 

دانشیار
شماره تماس: 61112303
اتاق: 253
پست الکترونیکی: 
احمد نقیب زاده

احمد نقیب زاده 

استاد
شماره تماس: 61112366
اتاق: 366
پست الکترونیکی: 
رکسانا نیکنامی

رکسانا نیکنامی 

استادیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: 263
پست الکترونیکی: 
فریدون نهرینی

فریدون نهرینی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 353
پست الکترونیکی: 
اردشیر نوریان

اردشیر نوریان 

استادیار
شماره تماس: 61112389
اتاق: 426
پست الکترونیکی: 
حسین نوروزی

حسین نوروزی 

استادیار
شماره تماس: 61112416
اتاق: 431
پست الکترونیکی: 
جعفر نوری یوشانلوئی

جعفر نوری یوشانلوئی 

دانشیار
شماره تماس: 61112384
اتاق: 416
پست الکترونیکی: 
change-logo

ناصر هادیان 

استادیار
شماره تماس: 61112392
اتاق: 420
پست الکترونیکی: 
سید محمد هوشی سادات

سید محمد هوشی سادات 

استادیار
شماره تماس: 61112361
اتاق: 350
پست الکترونیکی: 
طیبه واعظی

طیبه واعظی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید وحید

مجید وحید 

استادیار
شماره تماس: 61112324
اتاق: 356
پست الکترونیکی: 
امیرساعد وکیل

امیرساعد وکیل 

استادیار
شماره تماس: 61112330
اتاق: 352
پست الکترونیکی: 
اکبر ولیزاده

اکبر ولیزاده 

استادیار
شماره تماس: 61112690
اتاق: 428
پست الکترونیکی: 
نمایش 151 - 163 از 163 نتیجه
از 4