اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 100 از 163 نتیجه
از 4
 
change-logo

حسن دادبان (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسنعلی درودیان (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد دوست محمدی

احمد دوست محمدی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالرحیم ذاکرحسین (مرحوم)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدهادی ذاکر حسین

محمدهادی ذاکر حسین 

استادیار
شماره تماس: 61112417
اتاق: 412
پست الکترونیکی: 
ولی رستمی

ولی رستمی 

دانشیار
شماره تماس: 61112343
اتاق: 349
پست الکترونیکی: 
محمد جواد رضائی زاده

محمد جواد رضائی زاده 

دانشیار
شماره تماس: 61112358
اتاق: 346
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدمحمد رضوی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید محمدحسن رضوی

سید محمدحسن رضوی 

استادیار
شماره تماس: 61112330
اتاق: 352
پست الکترونیکی: 
عبداله رمضان زاده

عبداله رمضان زاده (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر حسین رنجبریان

امیر حسین رنجبریان 

دانشیار
شماره تماس: 61112308
اتاق: 410
پست الکترونیکی: 
محسن رهامی

محسن رهامی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آرش رئیسی نژاد

آرش رئیسی نژاد 

استادیار
شماره تماس: 61112392
اتاق: 420
پست الکترونیکی: 
change-logo

صادق زیباکلام مفرد (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 61112354
اتاق: 368
پست الکترونیکی: 
رضا زهروی

رضا زهروی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا سادات اخوی 

استادیار
شماره تماس: 61112408
اتاق: 410
پست الکترونیکی: 
سیدمهدی ساداتی نژاد

سیدمهدی ساداتی نژاد 

استادیار
شماره تماس: 61112694
اتاق: 249
پست الکترونیکی: 
بهاره سازمند

بهاره سازمند 

دانشیار
شماره تماس: 61112397
اتاق: 386
پست الکترونیکی: 
change-logo

احمد ساعی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد مهدی ساقیان

محمد مهدی ساقیان 

استادیار
شماره تماس: 61112333
اتاق: 365
پست الکترونیکی: 
سجاد ستاری

سجاد ستاری 

استادیار
شماره تماس: 61112302
اتاق: 254
پست الکترونیکی: 
سیدحسین سیف زاده

سیدحسین سیف زاده (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا شاکری

زهرا شاکری 

استادیار
شماره تماس: 61112652
اتاق: 263
پست الکترونیکی: 
بهزاد شاهنده

بهزاد شاهنده (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی شیرخانی

محمدعلی شیرخانی 

استاد
شماره تماس: 61112389
اتاق: 426
پست الکترونیکی: 
عباس شیری ورنامخواستی

عباس شیری ورنامخواستی 

استادیار
شماره تماس: 61112413
اتاق: 411
پست الکترونیکی: 
محمد شفیعی فر

محمد شفیعی فر 

استادیار
شماره تماس: 61112417
اتاق: 412
پست الکترونیکی: 
change-logo

روشنعلی شکاری (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا شکوهی زاده

رضا شکوهی زاده 

استادیار
شماره تماس: 61112414
اتاق: 433
پست الکترونیکی: 
محسن صادقی

محسن صادقی 

دانشیار
شماره تماس: 61112393
اتاق: 414
پست الکترونیکی: 
محمدحسن صادقی مقدم

محمدحسن صادقی مقدم 

استاد
شماره تماس: 61112384
اتاق: 416
پست الکترونیکی: 
امیر صادقی نشاط

امیر صادقی نشاط 

دانشیار
شماره تماس: 61112414
اتاق: 433
پست الکترونیکی: 
علی صباغیان

علی صباغیان 

استادیار
شماره تماس: 61112690
اتاق: 428
پست الکترونیکی: 
علیرضا صدرا

علیرضا صدرا 

دانشیار
شماره تماس: 61112388
اتاق: 429
پست الکترونیکی: 
ساسان صیرفی

ساسان صیرفی 

استادیار
شماره تماس: 61112330
اتاق: 352
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسین صفائی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن صفری

محسن صفری 

دانشیار
شماره تماس: 61112360
اتاق: 369
پست الکترونیکی: 
سید حمزه صفوی

سید حمزه صفوی 

استادیار
شماره تماس: 61112363
اتاق: 367
پست الکترونیکی: 
کامران طارمی

کامران طارمی 

استادیار
شماره تماس: 61112354
اتاق: 368
پست الکترونیکی: 
نسرین طباطبایی حصاری

نسرین طباطبایی حصاری 

استادیار
شماره تماس: 61112652
اتاق: 263
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد طباطبایی نژاد

سیدمحمد طباطبایی نژاد 

دانشیار
شماره تماس: 61112363
اتاق: 367
پست الکترونیکی: 
رضا طجرلو

رضا طجرلو 

استادیار
شماره تماس: 61112330
اتاق: 353
پست الکترونیکی: 
مرتضی عادل

مرتضی عادل 

استادیار
شماره تماس: 61112367
اتاق: 347
پست الکترونیکی: 
عبدالرحمن عالم

عبدالرحمن عالم 

استاد
شماره تماس: 61112405
اتاق: 407
پست الکترونیکی: 
بیژن عباسی

بیژن عباسی 

دانشیار
شماره تماس: 61112356
اتاق: 344
پست الکترونیکی: 
سیدعزت اله عراقی

سیدعزت اله عراقی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمود عرفانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابو محمد عسگرخانی

ابو محمد عسگرخانی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 61112360
اتاق: 360
پست الکترونیکی: 
فرهاد عطایی

فرهاد عطایی 

استاد
شماره تماس: 61112405
اتاق: 407
پست الکترونیکی: 
شیوا علی زاده

شیوا علی زاده 

استادیار
شماره تماس: 61112396
اتاق: 263
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 100 از 163 نتیجه
از 4