اعضای هیات علمی

« بازگشت

مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی

نام درس مبانی و اصول سیاست گذاری عمومی
کد درس 2101389
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز