اعضای هیات علمی

« بازگشت

مقدمه سیاستگذاری عمومی

نام درس مقدمه سیاستگذاری عمومی
کد درس 2101361
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز