اعضای هیات علمی

« بازگشت

فرایند و ساختار سیاست گذاری عمومی در ایران

نام درس فرایند و ساختار سیاست گذاری عمومی در ایران
کد درس 2101194
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز