اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری وبینار " تحلیل حقوقی زنجیره قراردادها در مدل تأمین مالی پروژه محور با تاکید بر پروژه های نیروگاهی "

برگزاری وبینار " تحلیل حقوقی زنجیره قراردادها در مدل تأمین مالی پروژه محور با تاکید بر پروژه های نیروگاهی "