اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست حقوقی "جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام "

برگزاری نشست حقوقی "جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام "