لیست کارکنان دانشکده حقوق و علوم سیاسی

ردبف نام  نام خانوادگی پست سازمانی واحد سازمانی
1 لیلا اروجی پشتیبانی کتابخانه
2 مهرناز الله بخش کارشناس کتابداری مسئول کتب مرجع کتابخانه
3 ایرج ایامی پشتیبانی دفتر گروه حقوق خصوصی
4 هاله آقا محمدی کارشناس گروه پژوهشی مطالعات اوراسیا اوراسیای مرکزی
5 کبری آمره ای معاون خدمات آموزشی مقطع کارشناسی آموزش
6 التفات برجی پشتیبانی دفتر گروه علوم سیاسی
7 مریم بهروز کارشناس امور رفاهی امور رفاهی
8 راضیه پوررمضان مسئول دفتر معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی دفتر تحصیلات تکمیلی
9 اکرم تاجپور  افشار مسئول دفتر ریاست دانشکده دفتر ریاست
10 نسرین تنهاجویجارکلی مسوول امور دفتری و بایگانی دبیرخانه
11 محمد  توحیدی چاقی کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه امور دانشجویی
12 کبری توکلی بنیزی کارشناس خدمات آموزشی آموزش
13 فرزانه تیموری مسئول دفتر معاونت دانشجویی
14 محمد جلالی پشتیبانی دفتر تحصیلات تکمیلی
15 قوچعلی حبیب زاده پشتیبانی دفتر گروه مطالعات منطقه ای
16 فرانک حجتی   کارشناس تحقیقات موسسه جزا و جرمشناسی
17 فریبا حسین زاده سردهائی کتابدار موسسه حقوق تطبیقی
18 سید زمان حسین زاده کاشی کلائی کارشناس مسئول حسابداری حسابداری
19 سیده فاطمه حسینی کارشناس مسئول امور اداری و پرسنلی   معاونت امور اداری و مالی
20 سیدکاظم حسینی پشتیبانی دفتر ریاست
21 منیژه حسینی حق نواز کارشناس پژوهشی مرکز مطالعات
22 بهاره  حکاک کارشناس امور دانشجویی امور دانشجویی
23 امیر بهروز حیدری کارشناس فرابری داده ها معاونت امور اداری و مالی
24 رضا خانجانی کارشناس امور فرهنگی امور دانشجویی
25 صدیقه  خلیلی بایگی کارشناس کتابداری کتابخانه
26 مرتضی داوودآبادی پشتیبانی دفتر ریاست
27 سوسن  ده حقی کارشناس مسئول پژوهشی امور دانشجویی
28 سجاد دولتیاری کارشناس مسئول پژوهشی و رئیس اموراداری معاونت امور اداری و مالی
29 معصومه رحمانی مسئول دفتر دفتر گروه علوم سیاسی
30 فروغ رحمانی مسئول دفتر دفتر روابط بین الملل
31 اعظم السادات رسول زاده کاشانی کارشناس امور دانشجویی آموزش
32 صدیقه  رضاپور مسئول دفتر دفتر گروه حقوق جزا و جرم شناسی
33 آمنه رضایی کارشناس تحقیقات موسسه جزا و جرم شناسی
34 بابک رضایی  انتظامات  انتظامات
35 مهدی رفیعی ممتاز کارشناس مسئول حسابداری حسابداری
36 غلامعلی  رمضانی تازه کند مسئول خدمات کتابخانه
37 ساناز رنجکشان مسئول د فتر ریاست دفتر ریاست دانشکده
38 جواد روحی پشتیبانی مؤسسه حقوق جزا وجرم شناسی
39 شمس اله زارع پشتیبانی دفتر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
40 مریم زمردیان مسئول دفتر موسسه حقوق تطبیقی
41 نسرین زندی کارشناس خدمات آموزشی دفتر تحصیلات تکمیلی
42 مصطفی سجادی کارشناس روابط عمومی روابط عمومی
43 اردشیر سمیع پور کارشناس مسئول خدمات آموزشی دفتر تحصیلات تکمیلی
44 لاله سنگتراش کارشناس تحقیقات مرکز مطالعات عالی بین الملل
45 روح اله  سیامکی پشتیبانی ساختمان شماره 3
46 سیده زهرا سیدمحمدی همکار امور اداری امور اداری
47 مرضیه سیدی مسئول امور آموزشی و دفتری دفتر تحصیلات تکمیلی
48 میترا سیفی مسئول کتابخانه مرکز مطالعات عالی بین الملل
49 سید علی سیدایی انتظامات ساختمان شماره2
50 بهمن شکرزاده پشتیبانی مؤسسه حقوق تطبیقی
52 گویا عزیزی  رئیس حسابداری  حسابداری
53 محمود شهبندی کارشناس مسئول امور تحقیقات بین المللی مرکز مطالعات عالی بین الملل
54 سحر  صادقی نیارکی کارشناس پژوهشی دفتر مجله
55 سوسن صادقی نیارکی کارشناس حسابداری دفتر گروه حقوق خصوصی
56 علی صالحی رئیس ادره خدمات آموزشی وتحصیلات تکمیلی آموزش
57 علی صمدی کارشناس خدمات آموزشی دفتر تحصیلات تکمیلی
58 حیدر طالب زاده کارشناس تحقیقات روابط عمومی
59 اصغر طهماسبی پشتیبانی کتابخانه
60 ابراهیم علومی کارشناس تحقیقات معاون کتابخانه
61 ملیحه  علی کارشناس پژوهشی دفتر مجله
62 عبداله عیدی پشتیبانی راننده دانشکده
63 میثم غیاثی مسئول خدمات پشتیبانی
64 علیرضا فتح اللهی کارشناس تحقیقات کتابخانه
65 حسین  فروزنده انتظامات انتظامات
66 معصومه فریدونی مسئول بایگانی بایگانی
67 حسن فیض اللهی کارپرداز معاونت اداری و مالی
68 مژگان قربانی کارشناس حسابداری حسابداری
69 حسین قنبری پشتیبانی کتابخانه
70 معصومه قهرمانی کارشناس کتابداری (مسئول کتابخانه ونشریات ادواری) موسسه حقوق تطبیقی
71 عصمت کاشف کارشناس خدمات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دفتر گروه حقوق عمومی
72 میترا کثیری ماهوری کارشناس مسئول امور دانشجویی دفتر شاهد و ایثارگر
73 الهام کمری همکار خدمات آموزشی دبیرخانه
74 پروین کمشی مسئول دفتر موسسه جزا و جرم شناسی
75 مریم کوه سلطانی کارشناس فرابری داده ها مرکز فناوری اطلاعات دانشکده
76 اکرم کوهی پیکانی کارشناس مسئول خدمات آموزشی دفتر تحصیلات تکمیلی
77 وحید کوهیان کارشناس روابط عمومی روابط عمومی
78 محمود مالمیر  انتظامات انتظامات
79 معصومه محمدی اپراتور کتابخانه
80 موسی محمدی دورباش کارشناس کتابداری کتابخانه
81 فاطمه مستخدمی کارشناس کتابداری مسئول فهرست نویسی معاونت پژوهشی
82 مهرنوش مصلی مسئول دفتر دفتر معاونت پژوهشی
83 محسن ملک محمدی پشتیبانی پشتیبانی
84 سعیده موسوی مسئول دفتر دفتر معاونت مالی و اداری
85 سیدعلی مولوی پشتیبانی مرکز مطالعات
86 عباس  میرزاده پشتیبانی معاونت مالی و اداری
87 منور میرزایی کارشناس تحقیقات امور بین المللی موسسه مطالعات حقوق عمومی
88 طاهره نامنی کتابدار کتابخانه موسسه جزا و جرم شناسی
89 کرامت نظامی پشتیبانی موسسه جزا و جرم شناسی
90 مهناز نعمتی کارشناس کتابداری (مسئول خدمات-فهرست نویس) کتابخانه
91 مسعود نوبخت کارشناس تحقیقات کتابخانه
92 حمید هدایتی امامچای کتابدار کتابخانه
93 صمد  هدایتی امامچای کارشناس  امور فرهنگی  امور دانشجویی
94 محمود هدایتی امامچای  متصدی مخزن کتابخانه  کتابخانه
95 مهرزاد ورزنده بهزاد معاون خدمات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دفتر تحصیلات تکمیلی
96 حسین  ولی زاده پشتیبانی کتابخانه
97 نعمیه یگانه خواجه کارشناس کتابداری- فهرست نویس کتابخانه