نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

weblaw_pol_faculty

weblaw_pol_faculty


 

 

                                                                                                                                                                                                             

ردیف نام نام خانوادگی واحد سازمانی فرعی مرتبه­ علمی نوع استخدام پست الکترونیکی
1 بهاره سازمند گروه آموزشی مطالعات منطقه ای دانشیار هیأت علمی رسمی bsazmand@ut.ac.ir
2 محمد  جمشیدی  گروه آموزشی مطالعات منطقه ای استادیار هیات علمی پیمانی mjamshidi@ut.ac.ir
3 حسین  زحمت کش  گروه آموزشی مطالعات منطقه ای استادیار  هیات علمی پیمانی  Honzh64@yahoo.com
4 سید حمزه  صفوی همامی  گروه آموزشی مطالعات منطقه ای استادیار هیات علمی پیمانی Hamzeh.safavi@gmail.com
5 علی صباغیان گروه آموزشی مطالعات منطقه ای استادیار هیأت علمی پیمانی sabbaghian@ut.ac.ir
6 محمد صادق کوشکی گروه آموزشی مطالعات منطقه ای استادیار هیأت علمی رسمی m.s.koshki@ut.ac.ir
7 الهه کولائی گروه آموزشی مطالعات منطقه ای استاد هیأت علمی رسمی ekolaee@ut.ac.ir
8 محمدرضا مجیدی گروه آموزشی مطالعات منطقه ای دانشیار هیأت علمی رسمی mmajidi@ut.ac.ir
9 سید محمد  هوشی السادات گروه آموزشی مطالعات منطقه ای استادیار  هیات علمی پیمانی s.m.houshisadat@ut.ac.ir
10 حمید  بهره مند  گروه جزا و جرم شناسی استادیار  هیات علمی پیمانی bahrmand@ut.ac.ir
11 محمد مهدی  ساقیان گروه جزا و جرم شناسی  استادیار هیات علمی پیمانی Saghian.s@ut.ac.ir
12 محمد  یکرنگی  گروه جزا و جرم شناسی  استادیار هیات علمی پیمانی yekrangi@ut.ac.ir
13 غلامحسین الهام گروه جزا وجرم شناسی دانشیار هیأت علمی رسمی Dr.Elham@ut.ac.ir
14 محسن برهانی گروه جزا وجرم شناسی استادیار هیأت علمی پیمانی m.borhami@ut.ac.ir
15 سیدمحمد حسینی گروه جزا وجرم شناسی دانشیار هیأت علمی رسمی Smhosseini8338@yahoo.com
16 علی خالقی گروه جزا وجرم شناسی دانشیار هیأت علمی رسمی akhaleghi@ut.ac.ir
17 رضا زهروی گروه جزا وجرم شناسی استادیار هیأت علمی پیمانی rezazahravi@ut.ac.ir
18 عباس شیری­ورنامخواستی گروه جزا وجرم شناسی استادیار هیأت علمی رسمی ashiri@ut.ac.ir
19 فیروز محمودی جانکی گروه جزا وجرم شناسی استادیار هیأت علمی پیمانی firouzmahmoudi@yahoo.com
20 شهلا معظمی گروه جزا وجرم شناسی استادیار هیأت علمی پیمانی smoazami@ut.ac.ir
21 محمود مهدوی گروه جزا وجرم شناسی استادیار هیأت علمی رسمی mkhashi@gmail.com
22 عباس کریمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی استاد هیأت علمی رسمی abkarimi@ut.ac.ir
23 سید طاها  مرقاتی خوئی گروه حقوق خصوصی و اسلامی  استادیار هیات علمی رسمی  merghati@samt.ac.ir
24 سید محمد  طباطبائی  نژاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی  استادیار هیات علمی رسمی Sm.tabatabaei@ut.ac.ir
25 سید نصراله ابراهیمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی استادیار هیأت علمی پیمانی snebrahimi@yahoo.com
26 علی اسلامی پناه گروه حقوق خصوصی و اسلامی استادیار هیأت علمی رسمی eslamip@ut.ac.ir
27 محمدعلی انصاری پور گروه حقوق خصوصی و اسلامی استادیار هیأت علمی پیمانی ansaripour@gmail.com
28 فرهاد ایرانپور گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشیار هیأت علمی پیمانی iranp@ut.ac.ir
29 محسن ایزانلو گروه حقوق خصوصی و اسلامی استادیار هیأت علمی پیمانی mizanloo@gmial.com
30 حسن بادینی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشیار هیأت علمی رسمی hbadini@ut.ac.ir
31 محمود باقری گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشیار هیأت علمی رسمی mahbagheri@ut.ac.ir
32 حسن جعفری تبار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشیار هیأت علمی رسمی hjtabar@ut.ac.ir
33 لعیا جنیدی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشیار هیأت علمی رسمی joneidi@ut.ac.ir
34 محمد حسن صادقی مقدم گروه حقوق خصوصی و اسلامی استاد هیات علمی رسمی mhsadeghy@ut.ac.ir
35 امیر صادقی نشاط گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشیار هیات علمی رسمی asneshat@ut.ac.ir
36 محسن  صفری گروه حقوق خصوصی و اسلامی استادیار هیات علمی رسمی drsafari.mohsen@yahoo.com
37 رضا  شکوهی زاده گروه حقوق خصوصی و اسلامی استادیار هیات علمی رسمی rshokoohizadeh@ut.ac.ir
38 سعید حبیبا گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشیار هیأت علمی رسمی habiba@ut.ac.ir
39 مجید غمامی گروه حقوق خصوصی و اسلامی استادیار هیأت علمی پیمانی Majid.ghamami@hotmail..com
40 محمود کاظمی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشیار هیأت علمی رسمی Kazemi49@ut.ac.ir
41 حسن محسنی گروه حقوق خصوصی و اسلامی استادیار هیأت علمی رسمی hmohseny@ut.ac.ir
42 علیرضا محمدزاده وادقانی گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشیار هیأت علمی رسمی mohamadz@ut.ac.ir
43 جعفر نوری یوشانلوئی گروه حقوق خصوصی و اسلامی استادیار هیأت علمی رسمی jafarnory@ut.ac.ir
44 محسن  اسماعیلی  گروه حقوق خصوصی واسلامی دانشیار هیات علمی رسمی Esmaeili1344@yahoo.com
45 زهرا شاکری گروه حقوق خصوصی واسلامی استادیار هیأت علمی پیمانی zshakeri@ut.ac.ir
46 حمید  الهوئی نظری  گروه حقوق عمومی  استادیار هیات علمی پیمانی  alhooii@ut.ac.ir
47 فیروز اصلانی گروه حقوق عمومی استادیار هیأت علمی رسمی faslani@kayhannews.ir
48 الهام امین زاده گروه حقوق عمومی دانشیار هیأت علمی رسمی eaminzadeh@ut.ac.ir
49 خیراله پروین گروه حقوق عمومی دانشیار هیأت علمی رسمی khparvin@yahoo.com
50 محمدجواد جاوید گروه حقوق عمومی دانشیار هیأت علمی­ رسمی jjavid@ut.ac.ir
51 ولی رستمی گروه حقوق عمومی دانشیار هیأت علمی رسمی Arman13782000@yahoo.com
52 محمدجواد رضائی زاده گروه حقوق عمومی دانشیار هیأت علمی رسمی Mj.rezaeizadeh@gmail.com
53 امیرحسین رنجبریان گروه حقوق عمومی استادیار هیأت علمی رسمی aranjbar@ut.ac.ir
54 رضا طجرلو گروه حقوق عمومی استادیار هیأت علمی رسمی rtajarlou@yahoo.com
55 بیژن عباسی گروه حقوق عمومی دانشیار هیأت علمی پیمانی Bizhan_abbasy@yahoo.com
56 عباسعلی کدخدائی الیادرانی گروه حقوق عمومی استاد  هیأت علمی رسمی Aliyary1385@gmail.com
57 فضل اله موسوی گروه حقوق عمومی استاد هیأت علمی رسمی sfmoosavi12@gmail.com
58 ابراهیم موسی زاده گروه حقوق عمومی دانشیار هیأت علمی رسمی e.mousazadeh@ut.ac.ir
59 احمد مومنی راد گروه حقوق عمومی استادیار هیأت علمی رسمی momenirad@ut.ac.ir
60 سیدباقر میرعباسی گروه حقوق عمومی استاد هیأت علمی رسمی mirabbassi@parsilo.com
61 نادر میرزاده کوهشاهی گروه حقوق عمومی استادیار هیات علمی رسمی nadermirzade@ut.ac.ir
62 فرهاد  قاسمی  گروه روابط بین الملل دانشیار هیات علمی رسمی Fghasemi1@yahoo.com
63 بیژن  پیروز گروه روابط بین الملل استادیار  هیات علمی پیمانی pirouz@ut.ac.ir
64 اردشیر  نوریان گروه روابط بین الملل  استادیار هیات علمی پیمانی Ardeshir.nooriean@yahoo,com
65 محمدرضا تخشید گروه روابط بین الملل استادیار هیأت علمی رسمی mtakhshid@ut.ac.ir
66 سیدعلی سادات اخوی گروه روابط بین الملل استادیار هیأت علمی رسمی Ali_sadatakhavi@hotmail.com
67 ابومحمد عسگرخانی گروه روابط بین الملل دانشیار هیأت علمی رسمی asgarkha@ut.ac.ir
68 محمدعلی شیرخانی گروه روابط بین الملل استاد هیأت علمی رسمی shirkhni@ut.ac.ir
69 محمدفرهاد  عطائی گروه روابط بین الملل دانشیار هیأت علمی رسمی Atai53@ut.ac.ir
70 ابراهیم متقی گروه روابط بین الملل استاد هیأت علمی رسمی Ebrahim.motaghi@gmail.com
71 حمیرا مشیرزاده گروه روابط بین الملل دانشیار هیأت علمی رسمی hmoshir@ut.ac.ir
72 نسرین  مصفا گروه روابط بین الملل دانشیار هیأت علمی رسمی nmosaffa@ut.ac.ir
73 یوسف  مولائی گروه روابط بین الملل استادیار هیأت علمی رسمی ymolaei@ut.ac.ir
74 ناصر هادیان جزی گروه روابط بین الملل استادیار هیات علمی رسمی nhadian@ut.ac.ir
75 اکبر ولی زاده گروه روابط بین الملل استادیار هیأت علمی پیمانی akbarvalizadeh@ut.ac.ir
76 علیرضا  خسروی گروه روابط بین الملل استادیار هیأت علمی پیمانی ali.khosravi@ut.ac.ir
77 محمد مهدی اسماعیلی  گروه علوم سیاسی  استادیار هیات علمی رسمی m.m.esmaeli@ut.ac.ir
78 علیرضا  ذاکر اصفهانی گروه علوم سیاسی استادیار هیات علمی رسمی Dr.alireza.zakeresf@yahoo.com
79 سید مهدی  ساداتی نژاد گروه علوم سیاسی  استادیار هیات علمی رسمی msadatinejad@ut.ac.ir
80 مجید  حسینی  گروه علوم سیاسی  استادیار هیات علمی پیمانی majidhosseini@ut.ac.ir
81 سجاد  ستاری گروه علوم سیاسی  استادیار هیات علمی پیمانی Sattari.s@ut.ac.ir
82 مهدی  فدایی مهربانی گروه علوم سیاسی   استادیار هیات علمی پیمانی Fadaeimehrabani@ut.ac.ir
83 سیدداود آقائی گروه علوم سیاسی استاد هیأت علمی رسمی Sdaghaee@ut.ac.ir
84 سید رحیم ابوالحسنی گروه علوم سیاسی استادیار هیأت علمی رسمی abhasani@ut.ac.ir
85 حمید احمدی گروه علوم سیاسی استاد هیأت علمی رسمی hahmadi@ut.ac.ir
86 کیومرث اشتریان گروه علوم سیاسی دانشیار هیأت علمی رسمی ashtrian@ut.ac.ir
87 محمدجعفر جوادی ارجمند گروه علوم سیاسی دانشیار هیأت علمی رسمی Mjjavad@ut.ac.ir
88 کیامرث جهانگیر گروه علوم سیاسی استادیار هیأت علمی رسمی jahangir@ut.ac.ir
89 سعید حاجی ناصری گروه علوم سیاسی استادیار هیأت علمی رسمی s.hajinaseri@ut.ac.ir
90 احمد خالقی دامغانی گروه علوم سیاسی دانشیار هیأت علمی پیمانی dr.khaleghi@ut.ac.ir
91 احمد دوست محمدی گروه علوم سیاسی دانشیار هیأت علمی رسمی a.doostm@yahoo.com
92 صادق زیباکلام مفرد گروه علوم سیاسی استاد هیأت علمی رسمی zibakalam@ut.ac.ir
93 محمد شفیعی فر گروه علوم سیاسی استادیار هیأت علمی رسمی shafieef@ut.ac.ir
94 علیرضا صدرا گروه علوم سیاسی دانشیار هیأت علمی رسمی sadra@ut.ac.ir
95 عبدالرحمن عالم گروه علوم سیاسی استاد هیأت علمی رسمی aalem@ut.ac.ir
96 داود فیرحی گروه علوم سیاسی استاد هیأت علمی رسمی feirahi@ut.ac.ir
97 نوراله قیصری گروه علوم سیاسی استادیار هیأت علمی پیمانی ngheisari@ut.ac.ir
98 حجت کاظمی گروه علوم سیاسی استادیار هیأت علمی پیمانی hkazemi57@ut.ac.ir
99 سعیده لطفیان گروه علوم سیاسی دانشیار هیأت علمی رسمی slotfian@ut.ac.ir
100 عباس مصلی نژاد گروه علوم سیاسی استاد هیأت علمی رسمی mossalanejad@mossalanejad.com
101 جهانگیر معینی علمداری گروه علوم سیاسی دانشیار هیأت علمی رسمی jalamdari@ut.ac.ir
102 حمیدرضا ملک محمدی گروه علوم سیاسی استاد هیأت علمی رسمی malekgl@yahoo.com
103 سید احمد  موثقی گیلانی گلوه علوم سیاسی دانشیار هیأت علمی رسمی movasagh@ut.ac.ir
104 مصطفی ملکوتیان گروه علوم سیاسی استاد هیأت علمی رسمی mmalakot@ut.ac.ir
105 علی اشرف نظری گروه علوم سیاسی دانشیار هیأت علمی رسمی Nazarian2004@yahoo.com
106 احمد نقیب زاده گروه علوم سیاسی استاد هیأت علمی رسمی anaghib@ut.ac.ir
107 مجید وحید گروه علوم سیاسی استادیار هیأت علمی رسمی mvahid@ut.ac.ir
108 حبیب اله  فاضلی گروه علوم سیاسی استادیار هیأت علمی پیمانی h.fazeli@ut.ac.ir
109 کامران طارمی مرکز مطالعات عالی بین المللی استادیار هیأت علمی رسمی Kamrantaremi777@gmil.com
110 حسین نوروزی مرکز مطالعات عالی بین المللی استادیار هیأت علمی پیمانی Norooziut.ir@ut.ac.ir
111 محسن صادقی موسسه حقوق تطبیقی دانشیار هیأت علمی پیمانی sadeghilaw@ut.ac.ir
112 نسرین طباطبایی حصاری موسسه حقوق تطبیقی استادیار هیأت علمی پیمانی nasrintaba@ut.ac.ir
113 مرتضی عادل موسسه حقوق تطبیقی استادیار هیأت علمی رسمی madel@ut.ac.ir