نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

webazad-doreh

webazad-doreh


دوره های آموزشی

 

نام دوره

 

ساعات دوره

 

مدرس

 

شروع دوره

 

روز و ساعت برگزاری

 

مبلغ دوره

 

  1. مکاسب شیخ انصاری

200 ساعت

محمد علی انصاری پور

تیر ماه 93

ایام هفته 16الی 20

 1.500.000تومان

  1. هوش کاربردی برای وکالت

16 ساعت

مسعود نوبخت

اواخر خرداد ماه93

ایام هفته 16الی 20

600.000  تومان

  1. حقوق و دعوی کیفری بورس

10 ساعت

غلام­علی میرزایی منفرد

اواخر خرداد ماه93

ایام هفته 16الی 20

300.000  تومان

 

دروه های آتی


4.    آیین دادرسی اداری
5.    اجرای احکام حقوق کیفری
6.    حقوق و دعوی مالیاتی
7.    حقوق و مسئولیت کیفری مدیران شرکت های تجاری
8.    حقوق و مسئولیت کیفری مدیران شرکت های دولتی
9.    قوانین ومقررات مواد مخدر
10.    روش تحقیق در خقوق جزا و جرم شناسی
11.    وکالت تخصصی بین اللملی
12.    حقوق دعاوی کیفری بیمه داخلی
13.    حقوق دعاوی کیفری بیمه بین اللملی
14.    حقوق دعاوی گمرکی
15.    حقوق دعاوی مالکیت فکری