نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

webAmosesh-Azad

webAmosesh-Azad


مرکز آموزش های آزاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی در راستای فراگیری و افزایش توانائی های تخصصی و کاربردی برای اقشار مختلف جامعه با عنایت به محدودیت ظرفیت های موجود در سیستم رسمی آموزشی کشور(ضرورت ایجاد و توسعه جریانهای متنوع آموزشی دردانشگاه)بر اساس آئین نامه دور ه های آموزش عالی وزارت متبوع در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت فعالیت دارد.

 ماموریت
•همکاری در فراهم آوردن زمینه مناسب برای دسترسی متقاضیان به آموزش های تخصصی و کاربردی(مستمر)
 ارزش های سازمانی و حرفه ای (منشور اخلاقی)
•رعایت اخلاق ،حسن برخورد و احترام به مشتریان،عدالت و عدم تبعیض در رفتار و گفتار ، پیشگامی و پیشرو بودن در سبک و محتوای آموزشی،رعایت نظم و انظباط درتمامی شئون و فعالیت ها ، توجه به کیفیت مطلوب و بی نقص در ارایه خدمات.رعایت اخلاق ،حسن برخورد و احترام به مشتریان،عدالت و عدم تبعیض در رفتار و گفتار ، پیشگامی و پیشرو بودن در سبک و محتوای آموزشی،رعایت نظم و انظباط درتمامی شئون و فعالیت ها ، توجه به کیفیت مطلوب و بی نقص در ارایه خدمات.
•پاسخگویی مشتاقانه و شایسته (به موقع،دقیق و مستند) به مخاطبان و مراجعان به منظور طلب رضایتمندی ایشان. پاسخگویی مشتاقانه و شایسته (به موقع،دقیق و مستند) به مخاطبان و مراجعان به منظور طلب رضایتمندی ایشان.
 
 حوزه فعالیت
•برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد کوتاه مدت و تخصصی
•برگزاری دوره های آموزشی ویژه مطالعات و دانش های حقوقی، سیاسی و بین المللی برای نهاد های اجرایی و کارشناسان    
•آمادگی برگزاری آزمون تحصیلات تکمیلی،آزمون وکلای دادگستری و قضاوت و مشاوران حقوقی ماده 187، وآزمون های سردفتران
•همکاری با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی آزاد غیر انتفاعی در اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز    
•برگزاری آموزش الکترونیکی
•مشاوره و برنامه ریزی آموزشی
•طراحی و تولید بسته های آموزشی

چشم انداز
•اثر بخش و تاثیر گذار برحوزه آموزش حقوقی و علوم سیاسی درکشور
•منعطف درانطباق با خدمات آموزشی مورد انتظار مخاطب
•چابک در پاسخ دهی به موقع به نیازهای آموزشی مخاطب
•پیشرو درحوزه آموزش های حقوق و علوم سیاسی در کشور
•دارای ارتباط و تعامل موثر با مخاطبان
•برخوردار از دانش،روش ها و فناوری های نوین
•طراحی و تولید بسته های آموزشی    
•مبدع  در طراحی و ارایه ی خدمات آموزشی نوآورانه     
•هدفمند و آینده نگر