نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

web-sabtenam

web-sabtenam


 

برای ثبت نام، لطفا فرم ذیل را تکمیل و  مبلغ دوره را به حساب مربوطه واریز و تصویر اسکن شده فیش بانکی را به آدرسlawpol@ut.ac.ir  ایمیل و یا حضورا در اولین جلسه دوره ارایه فرمایید.

 

نام دوره

شماره حساب بانکی

مکاسب شیخ انصاری دوره اول

 به حساب شماره   18711818 بانک تجارت شعبه اردیبهشت بنام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

هوش کاربردی برای وکالت

به حساب شماره   18711818 بانک تجارت شعبه اردیبهشت بنام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

حقوق و دعاوی کیفری بورس

-