اخبار و رویدادها

WcntactLibrary

WcntactLibrary


نشانی : خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تلفن :  61112527

ایمیل :  lawlib@ut.ac.ir

پیامک : 30006891666666

تمدید کتاب (از طریق تلفن) : 61112956

تمدید کتاب (از طریق پست الکترونیکی) : loan_lawlib@ut.ac.ir