اخبار و رویدادها

گزارش نشست علمی تخصصی « جنبش جلیقه زردها: خاستگاه‎‎ها و خواسته‎ها »

گزارش نشست علمی تخصصی « جنبش جلیقه زردها: خاستگاه‎‎ها و خواسته‎ها »


 

                 نشست علمی تخصصی « جنبش جلیقه زردها: خاستگاه‎‎ها و خواستهها »

نشست علمی تخصصی«گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران» با همکاری «انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه‌ای» با عنوان « جنبش جلیقه زردها: خاستگاه‎‎ها و خواستهها » با سخنرانی آقای دکتر علی صباغیان  و خانم دکتر رکسانا نیکنامی اعضای هیات علمی گروه مطالعات منطقهای دانشگاه تهران در تاریخ 29 اردیبهشت 1398 در سالن مطالعات عالی بینالمللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. جناب آقای دکتر صباغیان در ابتدای این نشست سوالهایی در مورد دلایل، اهداف و ریشههای این جنبش طرح کردند. ایشان با تاکید بر اینکه «جاری بودن این پدیده تحلیل آن را در شرایط فعلی دشوار میکند»، به بررسی بسترهای جنبش پس از شکلگیری جمهوری پنجم پرداخته و وجه قالب دولتهای حاکم بر فرانسه را از سال ۱۹۶۸ تا امروز بررسی کردند. از نظر ایشان «این جنبش نشانگر سه شکاف اصلی در فرانسه بوده است: شکاف میان شهر و روستا، شکاف میان چپ و راست و شکاف میان دولت و بازار».

سپس، نشست با سخنرانی دکتر رکسانا نیکنامی، دیگر عضو گروه مطالعات منطقهای، ادامه یافت. ایشان به بحث در مورد «دلایل شکلگیری بحران بر اثر نظریه (عصبشناسی اجتماعی جنبشها)» پرداختند و با تاکید بر دو عنصر «خودانگیختگی تودهها و نظریه هوش هیجانی» روند تبدیل کنش هیجان به کنش اجتماعی در این جنبش را بررسی کردند. در ادامه نشست واکنش دولت امانوئل ماکرون به این جنبش در قالب طرح (مناظره ملی بزرگ) طرح شد. سپس هر دو سخنران بر اهمیت انتخابات آتی پارلمان اروپا – به عنوان رخدادی که بر اساس آن می‌توان دستاوردهای جنبش را ارزیابی کرد- تاکید کردند. این نشست با طرح پرسشهای دانشجویان و پاسخ سخنرانان به پایان رسید.